Acceptes el termes Ariadna Hernandez entén que en el moment d’omplir els formularis que figuren al lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i de les finalitats del tractament que es derivaran. L’usuari autoritza amb aquest acte a Ariadna Hernandez a tractar les dades per a les finalitats expressades en cada cas i, per tant, autoritza a incorporar aquestes dades als seus fitxers o tractaments d’acord amb el s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP). L’usuari que facilita dades de caràcter personal a Ariadna Hernandez podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPDP, adreçant-se de qualsevol forma o per qualsevol mitjà a aquesta entitat.